Orvelte Motor Overleg

Het Orvelte Motor Overleg (OMO) wordt gevormd door de VABO, de OPO en de Stichting Orvelte Poort, met ondersteuning van de gemeente Midden-Drenthe, Stichting Het Drentse Landschap en de TIP.

Het OMO heeft de taak op zich genomen om tot een gezamenlijke evenementenkalender te komen voor het dorp Orvelte.

MEER INFORMATIE

Het Orvelte Motor Overleg (OMO) wordt gevormd door de VABO, de OPO en de Stichting Orvelte Poort, met ondersteuning van de gemeente Midden-Drenthe, Stichting Het Drentse Landschap en de TIP.

Het OMO heeft de taak op zich genomen om tot een gezamenlijke evenementenkalender te komen voor het dorp Orvelte.

Deze kalender wordt voorgelegd aan de gemeente en de gemeente gebruikt deze kalender als toetsingskader voor binnenkomende aanvragen voor evenementen.

Het voordeel hiervan is dat het dorp zelf grip heeft op de evenementen in het dorp.

Wat is een evenement dat passend is bij de sfeer van Orvelte?

De partijen binnen het OMO hebben afgesproken wat evenementen zijn, die passen binnen de sfeer en draagvlak van Orvelte. Het gaat om de volgende aspecten:

 • Van een evenement wordt bekeken wat de invloed is op de aspecten wonen, ondernemen, sfeer & levendigheid, toerisme en behoud van erfgoed in Orvelte.
 • Van een evenement wordt bekeken wat de invloed is op de draagvlaken rust tegenover levendigheid, welzijn en een goed ondernemersklimaat.

Daarbij hebben zij voor ogen de balans tussen leefbaarheid en toerisme/levendigheid in het dorp te behouden en te bevorderen.

Daarbij nemen ze in overweging dat het behouden en bevorderen van het ruimtelijk erfgoed (gebouwen, erven, stedenbouwkundige opzet), immaterieel erfgoed (gewoonten en gebruiken, ambachten, verhalen, klederdracht, etc.) en materieel erfgoed (archeologie, werktuigen) van het dorp Orvelte, in samenhang met de omgeving en haar natuur- en cultuurhistorische waarden, van belang is.

En onderschrijven zij de uitgangspunten die in het kader van het Masterplan Orvelte 2025 zijn geformuleerd.

Het is in het verlengde van bovenstaande wenselijk dat evenementen het “verhaal van Orvelte” uitdragen en ondersteunen.

Proces voor het opstellen van de gezamenlijke evenementenkalender

 • Alle organisatoren krijgen uiterlijk 1 oktober een mail met daarin het verzoek hun evenement voor het volgende jaar aan te melden voor de evenementenkalender.
 • Alle organisatoren dienen uiterlijk 1 november hun evenement in bij de OMO.
 • Medio november is het gezamenlijk evenementen-overleg, waarbij de kalender wordt toegelicht.
 • Na deze bijeenkomst wordt de evenementenkalender aangepast (indien nodig) en voorgelegd ter goedkeuring aan de gemeente.
 • Na goedkeuring gemeente wordt deze kalender op de verschillende websites gepubliceerd. Dit geldt ook voor evenementen waar geen bijdrage wordt verstrekt.
 • De gemeente gebruikt deze kalender als toetsingskader voor de gemeente voor binnenkomende aanvragen voor evenementen.
 • Aanvragen voor een bijdrage uit de OMO-pot (bevat minimaal € 10.000) kunnen worden ingediend vanaf 1 oktober tot 1 maart. Bij een volledig ingevulde aanvraag volgt binnen drie weken schriftelijk bericht.
 • Organisatoren dienen minimaal drie maanden voorafgaande aan het evenement de vergunning voor het evenement aan te vragen bij de gemeente.
 • Mocht onverhoopt een vergunning niet worden gehonoreerd of het evenement worden afgelast, dan wordt de organisator geacht dit z.s.m. te melden bij de beheerders van de diverse websites. Daarnaast dienen eventueel uitgekeerde subsidie-aanvragen dan aan het OMO te worden terugbetaald. 

Wie is verantwoordelijk voor wat in het proces van evenementen?

 • De OMO verzamelt alle data van evenementen in Orvelte en maakt hiervan een algemene evenementenkalender.
 • De OMO legt deze algemene evenementenkalender ter goedkeuring voor aan de gemeente.
 • De gemeente hanteert deze evenementenkalender bij het beoordelen van aanvragen voor evenementen.
 • De OMO beoordeelt de aanvragen voor het verzoek om een bijdragen en kent de gelden toe.